Đại hội cổ đông
NĂM 2017
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017
  05-07-2017 | 14:41
 • Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  28-04-2017 | 13:48
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  18-04-2017 | 13:46
NĂM 2016
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:13
 • Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:36
 • Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:35
 • Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 10:14