Đại hội cổ đông
NĂM 2017
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Bổ sung Thẻ & Phiếu biểu quyết)
  19-04-2017 | 15:39
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  18-04-2017 | 15:39
NĂM 2016
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:13
 • Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:36
 • Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:35