Thông báo cổ đông
NĂM 2017
 • Nghị quyết HĐQT & Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền
  19-09-2017 | 15:48
 • Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  15-08-2017 | 16:56
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức 2016 bằng tiền
  05-05-2017 | 13:50
 • Thông báo ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty CP Diêm Thống Nhất & Công ty CP Giấy Vạn Điểm
  16-03-2017 | 11:24
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
  16-03-2017 | 11:20
 • Thông báo HĐQT tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016
  25-01-2017 | 11:11
NĂM 2016
 • Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
  21-11-2016 | 11:08
 • Thông báo thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2016
  30-07-2016 | 10:00
 • Công bố thông tin thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021
  25-05-2016 | 11:25
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:23
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức 2015 bằng tiền
  25-05-2016 | 11:12
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức 2015 bằng tiền
  05-05-2016 | 10:02
 • Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  29-04-2016 | 16:36
 • Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  29-04-2016 | 16:36