Thông báo cổ đông
NĂM 2020
 • Qui định ứng cử, đề cử; Qui chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VPP Hồng Hà
  25-06-2020 | 17:57

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo: Qui định ứng cử, đề cử; Qui chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VPP Hồng Hà.

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (Bổ sung Đơn xin miễn nhiệm TV BKS)
  24-06-2020 | 18:14

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (Bổ sung Đơn xin miễn nhiệm TV BKS)

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  16-06-2020 | 16:30

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.

 • Thông báo Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  29-04-2020 | 16:00

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông:

  Công văn số 472/CV-PDKKD của Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội, v/v Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP VPP Hồng Hà

NĂM 2019
 • Thông báo hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) tại VSD
  11-11-2019 | 11:21

  Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kính gửi Quý cổ đông thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) tại VSD.

  Thông báo của VSD: http://www.vsd.vn/15-p4c23-60583/2362/HHA-Huy-chung-khoan-dang-ky.htm

  Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 21/11/2019

  Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký căn cứ vào danh sách cổ đông của Công ty do VSD cung cấp.

  Thời gian, thủ tục liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ được Công ty thông báo cho Quý cổ đông cụ thể sau ngày 21/11/2019.

  Trân trọng thông báo!

 • Quyết định & Thông báo của SGD Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu HHA
  14-10-2019 | 11:30
   
   
  - Ngày hủy đăng ký giao dịch: 01/11/2019
  - Ngày giao dịch cuối cùng tại SGD Chứng khoán Hà Nội: 31/10/2019
 • Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  01-10-2019 | 10:58
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
  30-05-2019 | 16:35
 • Nghị quyết HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
  23-05-2019 | 10:33
 • Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền
  14-05-2019 | 10:26