Thông báo cổ đông
NĂM 2017
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  16-03-2017 | 17:34
 • Công bố thông tin Ký kết Hợp đồng kinh tế với người nội bộ và người có liên quan
  16-03-2017 | 17:29
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền
  25-01-2017 | 11:18
NĂM 2016
 • Công bố Miễn nhiệm & bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
  21-11-2016 | 11:16
 • Công bố thông tin thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021
  25-05-2016 | 11:25
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:23
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức 2015 bằng tiền
  25-05-2016 | 11:12