Thông tin cổ đông
NĂM 2017
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Bổ sung Thẻ & Phiếu biểu quyết)
  19-04-2017 | 15:39
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  18-04-2017 | 15:39
 • Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  10-04-2017 | 15:35
NĂM 2016
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
  23-08-2016 | 17:12
 • Công bố thông tin thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021
  25-05-2016 | 11:25
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:23
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
  25-05-2016 | 11:21
 • Báo cáo Tài chính Quý I năm 2016
  25-05-2016 | 11:19
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:13
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức 2015 bằng tiền
  25-05-2016 | 11:12
 • Báo cáo thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  25-05-2016 | 09:57
 • Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:36
 • Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:35
 • Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Sửa đổi T1/2016)
  05-01-2016 | 09:47