Thông tin cổ đông
NĂM 2015
 • Báo cáo Tài chính Quý I năm 2015
  25-05-2016 | 11:28
 • Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015
  25-05-2016 | 11:26
 • Chương trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:35
 • Báo cáo thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  25-05-2015 | 09:57
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  21-04-2015 | 09:05
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
  20-03-2015 | 09:35
NĂM 2014
 • Quy chế quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  30-01-2016 | 09:47
 • Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị
  26-04-2015 | 09:42
 • Báo cáo thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  25-05-2014 | 09:56
 • Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  25-04-2014 | 09:41
 • Báo cáo tài chính năm 2013
  20-03-2014 | 16:39
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
  30-01-2014 | 16:09
 • Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  01-01-2014 | 09:46