Thông tin cổ đông
NĂM 2013
 • Thông báo rà soát thông tin cổ đông trước khi đăng ký, lưu ký chứng khoán tại VSD
  11-12-2013 | 17:25
 • Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2013
  28-10-2013 | 17:18
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013
  26-07-2013 | 17:11
 • Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  25-04-2013 | 09:55
 • Công văn của Cục Thuế Hà Nội về việc đóng dấu trên hóa đơn
  19-03-2013 | 17:16