• Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  1959
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  1960
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  Từ 1959- 1964

 • Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  1965
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  1975
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  Từ 1965- 1985

 • Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  1986
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  1995
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  1997
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  Từ 1986- 2004

 • Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  2005
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  2008
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  2015
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng
  2019
  Khánh thành nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm 3 phân xưởng: Bút máy, bút chì, tạp phẩm. Sản xuất hơn 30 mặt hàng

  Từ 2005- 2019

Từ 2020 đến nay