Thông tin cổ đông
NĂM 2021
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  02-04-2021 | 08:56

  Kính gửi: Quý Cổ đông

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty.

  Cụ thể:

  - Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: 31/03/2021

  - Thời gian họp: 9h00' Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 (nhận đăng ký từ 8h15')

  - Địa điểm: Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

  - Nội dung: File tài liệu đính kèm tin này.

  - Mật khẩu mở file: Dãy ký tự in đậm tại mục 5 "Các tài liệu kèm theo" trong Thông báo mời tham dự gửi cho Quý Cổ đông.

  Trường hợp Quý cổ đông có thắc mắc, đề nghị Quý cổ đông liên hệ ngay với Ban Thư ký Công ty theo số điện thoại: 024. 3877 2873.

  Trân trọng!

NĂM 2020
 • Qui định ứng cử, đề cử; Qui chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VPP Hồng Hà
  25-06-2020 | 17:57

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo: Qui định ứng cử, đề cử; Qui chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VPP Hồng Hà.

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (Bổ sung Đơn xin miễn nhiệm TV BKS)
  24-06-2020 | 18:14

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (Bổ sung Đơn xin miễn nhiệm TV BKS)

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  16-06-2020 | 16:30

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.

 • Thông báo Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  29-04-2020 | 16:00

  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông:

  Công văn số 472/CV-PDKKD của Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội, v/v Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP VPP Hồng Hà